01. Canon
(Music & Arrangement : Koji Ueno, Miharu Koshi)

02. Le Bois noir [Kuroi Mori]
(Words, Music & Arrangement : Miharu Koshi)

03. Au bord de la nuit [Yoru no hotori]
(Words & Music : Miharu Koshi /

Arrangement : Koji Ueno, Miharu Koshi)

04. Bonjours, coucou
(Words : Sô-si Suzuki / Music & Arrangement : Miharu Koshi)

05. Fleur des ténèbres
(Words, Music & Arrangement : Miharu Koshi)

06. Deiana Complex [Complexe de Deiana ]
(Music & Arrangement : Koji Ueno, Miharu Koshi)

07. La triste fête de fleurs [kanashii Hanamatsuri]
(Words : Tokiko Iwaya / Music: Miharu Koshi
/ Arrangement: Koji Ueno, Miharu Koshi)

08. L'avant-dernier amour [Saigokara 2ban-me no Koi]
(Words, Music & Arrangement: Miharu Koshi)

09. La Tombe de Huldbrand [Huldbrand no Haka]
(Music & Arrangement: Miharu Koshi)

10. Source d'espoir [kibou no izumi]
(Words & Music: Miharu Koshi /

Arrangement: Koji Ueno, Miharu Koshi)
Producer: MIHARU KOSHI

Various Instruments : MIHARU KOSHI
Rhythm Treatment & Computer Programming : Yasuo Kimoto
Musical Co-Operation : Koji Ueno
Accordéon : Fumihiko Kazama (M-3)
Percussion : Motoya Hamaguchi (M-3, 7, 9)
Rhythm & Bass Arraengement : Haruomi Hosono (M-7)
Mixer: Shin-ichi Tanaka (Superb)
Recordist: Hiroshi Haraguchi, Hidemi Nakatani (Superb),
Mitsuo Koike (Alfa Record)(M-4)
Recording Studios : RACOON STUDIO, ONKIO HAUS, Sound Inn (M-4)

Art Direction & Illustration: Zin Akaki
Photography: Gen Murakoshi
Hair & Make: Hideo Ezra
Stylist: Miwa Matsui

Executive Producer: HARUOMI HOSONO
A&R Direction: Masakazu Sakuma (Fun House)